เรื่องแจ้งด่วน *** ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ในหน่วยปฐมภูมิ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น ที่ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ ****
ข่าวจากกลุ่มงาน
ประชุมหน่วยงานภายนอก
ลาศึกษาต่อ/ทุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
 • [No.2671]การพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย ปี ๒๕๕๘
  Posted on 18/02/2558 By ศศิธร อ่านต่อ
 • [No.2635]หลักสูตรฝึกอบรม อสม.ป.ป.ช.
  Posted on 13/01/2558 By ศศิธร อ่านต่อ
 • [No.2632]การพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๘
  Posted on 05/01/2558 By ศศิธร อ่านต่อ
 • [No.2602]เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะสาขา
  Posted on 20/11/2557 By ศศิธร อ่านต่อ
 • [No.2600]แนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘
  Posted on 20/11/2557 By ศศิธร อ่านต่อ
 • อ่านทั้งหมด
Download